Ugenyt fra formanden – 3. kvartal 2014

Fredag den 26. september 2014

98 % af de adopterede er i nogen eller i høj grad samlet set tilfredse med, at de er blevet adopteret

Ovenstående glædelige resultat kan læses på side 9 i en netop offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Ankestyrelsen: Hovedresultater fra delundersøgelser om adoptanters og voksne adopteredes opfattelse og erfaringer, september 2014.

2303 respondenter har deltaget i den samlede undersøgelse som en del af en større helhedsanalyse af adoptionsområdet. Vi har i A&S længe efterlyst undersøgelser, der kunne fremlægge opdateret viden om adoptivbørns trivsel og opvækst, og vi glæder os derfor over at nærværende undersøgelse peger på, at langt flere med adoptivbaggrund trives end tidligere undersøgelser har peget på, fx Lars von der Lieth 2003, hvor 75 % – 80% angives til at leve gode liv som adopterede.

Der har de sidste par været skrevet og sagt mangt og meget om negative forhold vedr. adoption – langt det meste som holdninger og personlige oplevelser uden forankring i data. Det har til tider været hårdt at skulle lægge ryg til som adoptant, adopteret – eller for dens sags skyld som medlem af en organisation, der arbejder for adoptionsideen.

Det er A&S´ håb, at nærværende undersøgelse kan være med til at sætte en streg under, at adoption er en god ide for de børn, der inden fra Haagerkonventionens rammer har brug for en ny familie!!!

Det er også A&S` håb, at vi i Danmark fremadrettet vil tage et globalt ansvar for børns liv og opvækst, og arbejde aktivt for at alle børn der mangler en mor og far også får det.

Når ovenstående er sagt, skal vi i DK hele tiden sørge for adopteredes maksimale trivsel. Undersøgelsen peger således også på at 14 procent af de adopterede ofte har oplevet at blive mobbet. Dette kan vi gøre bedre.
Desværre er undersøgelsen ikke sammenholdt med en kontrolgruppe. Det nærmeste vi kan komme er at DCUM (Dansk Center For Undervisningsmiljø) i 2007 – 2008 foretog en undersøgelse blandt 43.000 elever fra 4. – 10. klasse. Her oplevede 16% af eleverne at være udsat for mobning.

Adopterede synes ikke på denne baggrund at være mere udsat for mobning end et generelt tal. På den anden side, er der er ikke meget tvivl om, at det at se anderledes ud kan udgøre en øget risiko for mobning. Her er endnu et tema et videns- og formidlingscenter for adoption skal tage sig af.

I A&S arbejder vi for en samfundstype med tolerence og plads til forskellighed. Plads til nysgerrighed, udvikling og krælighed på tværs – uanset hvor vi er født og hvilken hudfarve vi har.

Ankestyrelsens undersøgelsesresultat er med til at styrke os i, hver dag at skabe et sådan samfund – heraf vores navn: Adoption & Samfund.

Læs mere her: http://ast.dk/nyheder/nyheder/nyheder-2014/det-danske-adoptionssystem-set-med-brugernes-ojne

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend

Jens Damkjær, formand

Fredag den 19. september 2014

Landsmødet og generalforsamlingen – krumtappen i A&S-arbejdet

I denne tid er der gang i lokalforeningerne med at opstille delegerede til generalforsamlingen og tilmelde deltagere til landsmødet d. 8. og 9. november i Odense.

I går havde formand for A&SU, Ina Dygaard, og jeg den fornøjelse at holde oplæg i LF-Fyn under titlen ”To formænd krydser spor”. Det var en livgivende oplevelse – også at være med til generalforsamlingen. LF Fyn stiller med hele 10 delegerede. Flot!

På landsmødet har vi den glæde, at logopæd Maria, Hötzer Heichelmann kommer og holde oplæg om hendes bachelorprojekt vedr. internationalt adopterede børn og sprogindsats. Et meget vigtigt emne som også vil være helt centralt i et Videns- og Formidlingscenter for Adoption.

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend

Jens Damkjær, formand

Fredag den 12. september 2014

Er en sammenlægning af AC Børnehjælp og DanAdopt svaret på den velkvalificerede adoptionsformidling i fremtiden?

Den 11. september 2014 skriver DR Nyheder, at de erfarer at Socialminister Manu Sareen vil sammenlægge AC Børnehjælp og DanAdopt til én formidlende organisation.

Er det en god ide?

Hvis DRs erfaring, hvordan DR så end har fået denne, holder stik, vælger ministeren at følge anbefalingen fra helhedsanalysens første del, som netop anbefaler én og ikke to adoptionsformidlende organisationer i DK.

Der er ikke tvivl om, at det vil være administrativt billigere at drive en enkelt større organisation i stedet for to små, og at dette bl.a. bør sænke de alt for høje adoptionsgebyrer – hvilket er en mærkesag for A&S.

Men hvad siger det Permanente Bureau i Haag som forvalter Haagerkonventionen, der rammesætter reglerne for international adoption, en konvention DK underskrev i 1997?

Så vidt A&S er orienteret benytter Det Permanente Bureau en fordelingsnøgle, hvorefter de enkelte modtagerlande får tildelt en vis procentdel af det samlede antal børn frigivet til adoption. Denne fordelingsnøgle skulle angiveligt tage udgangspunkt i, at modtagerlandet har to adoptionsformidlende organisationer.

Hvad nu, hvis DK kun har ét adoptionsformidlende bureau. Får danske adoptanter så tildelt færre børn til adoption mens Italien, Frankrig, Holland og de øvrige lande, der har flere adoptionsbureauer, får tildelt flere børn?

Det vil vi gerne have svar på i Adoption & Samfund?

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend

Jens Damkjær, formand

Fredag den 5. september 2014

Adoption, nu og i fremtiden

I morgen, lørdag d. 6. september 2014, mødes vi i HB til møde på Sørup Herregaard i Ringsted, og der er mange spændende punkter på dagsordenen. Vi skal bl.a. drøfte og tage beslutninger om:

  • Bladets fremtidige profil. Vi har møde med redaktionen.
  • Møde med A&S` rådgivning v. rådgivningskoordinator Louise Svendsen
  • Drøftelse af dobbelt statsborgerskab
  • Politik med input til finansloven bl.a. om oprettelse af et Videns- og Formidlingscenter for Adoption
  • Arbejdet med at etablere en høring om adoption i marts 2015
  • Interessegruppe for homoseksuelle
  • Landsmøde og Landsgeneralforsamling d. 8. og 9. november 2014 – detailplanlægning
  • Uddeling af adoptionsprisen – hvem skal have den?

Det bliver et spændende HB-møde!

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend

Jens Damkjær, formand

Fredag den 29. august 2014

Kom til generalforsamling!

September nr. af Adoption & Samfunds blad dumper snart ind ad din dør.

Opfordring – start med at læse det bag fra. Hvorfor? Fordi du der kan læse om hvornår din lokalforening holder generalforsamling.

A&S er en god gammeldags forening med lige så godt gammeldags medlemsdemokrati. Et foreningsfællesskab med 3000 medlemsfamilier og voksne adopterede der sikrer, at det ikke er tilfældige mediestorme, der skal bestemme hvordan adoption skal håndteres i Danmark – det gør fælles beslutninger taget hjerne og hjerte på rette sted.

Kom til generalforsamling i din lokalforening. Bliv valgt som delegeret til landsgeneralforsamlingen d. 9. november 2014 – og måske er det dig, der vælger at stille op for at slå et slag for adoptionsidéen, når der skal vælges medlemmer til hovedbestyrelsen.

I A&S har vi de sidste år fået store sejre. Den første var ligestillingen af eneadoptanter med biologisk enlige forældre. Den anden sejr var den permanente bevilling på 6 mio. kr. til PAS årligt.

Du kan gøre din stemme gældende – du kan gøre en forskel. A&S har indflydelse.

A&S` blad er under forandring. De sociale medier som Facebook har mindsket betydningen af bladet som løbende kommunikationsmiddel. Derfor udgår oktobernummeret.

Heldigvis har vi en meget kompetent redaktion, og vi har positive erfaringer med at lave temanumre. Derfor vil vi i fremtiden lægge større vægt på den dybdegående journalistik. De nærmere rammer fastlægger vi på det kommende HB-møde d. 6. september.

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend

Jens Damkjær, landsformand

Fredag den 22. august 2014

Part two – Interview til helhedsanalysen

I onsdags deltog Marianne Østergaard, Lene Borg og jeg i et to timer langt interview på engelsk med to kvindelige konsulenter fra ISS i Ankestyrelsen i KBH fra kl. 18.30 – 20.30.

ISS (International Social Service) er et internationalt konsulentbureau, der er anerkendt for stor viden og erfaring med international adoption. Ankestyrelsen har entreret med ISS mhp. at kvalificere indsamlingen af data og analyse af det samlede danske adoptionssystem.

A&S er således én blandt andre aktører på adoptionsområdet, der er interviewet.

Vi oplevede, at ISS stillede væsentlige og centrale spørgsmål om fx åbne adoptioner, identitetsfortællingen, tilgængelig viden om opvækst, godkendelsesprocessen i DK, Pre and Post Adoption Service, kvalitet i formidlingen, racisme, og statens ansvar og involvering.

Vi oplevede også, at konsulenterne til nogle af vore svar bemærkede, at svarene lå udenfor de områder de undersøgte fx vedr. nødvendigheden af, at danske myndigheder tilegnede sig højere grad af kulturforståelse, respekt og kommunikative kompetencer mhp. at fremme tillid og samarbejde mellem giverlandene og Danmark

ISS vidste stort set intet om A&S, og det var vores indtryk, at de blev lidt overraskede over tyngden i A&S` politiske arbejde, frivillige rådgivning, bladet, lokal- og landeforeninger og at A&S er en demokratisk NGO med 3000 medlemsfamilier og voksne adopterede.

Da jeg kørte bilen ind i indkørslen kl. 23.45 kredsede mine tanker omkring, hvorvidt det var indsatsen værd at køre til Kbh og lade sig interviewe. Det tror og håber jeg på!

I det mindste nævnte konsulenterne, at andre også havde peget på et af A&S` væsentligste politiske mål, nemlig oprettelsen af et Videns- og Formidlingscenter for Adoption.

Om ikke andet, så føles det godt at have gjort en indsats for adoptionsidéen.

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend.

Jens Damkjær, formand

Fredag den 15. august 2014

Et nyt skoleår er startet – også for adopterede og adoptivfamilier

I mandags ringede skoleklokken ikke blot ind til et nyt skoleår, men også til den første skoledag hvor der arbejdes med elevernes læring, trivsel og dannelse under en ny reform af folkeskolen.

Det er et helt centralt mål med reformen, at alle elever skal blive så dygtige de kan, og at tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Det helt centralt spændende i skolereformen er et skifte fra, at lærere og pædagoger tænker i aktiviteter, til at de fagprofessionelle i folkeskolen tænker: “Hvordan skaber jeg og mine kolleger maksimal effekt i elevernes fagfaglige læring og dannelse til fællesskab” – og “hvordan hjælper jeg forældrene til at understøtte børnenes læring og dannelse i hjemmet”?

Dette nye blik gælder også børn med adoptivbaggrund og deres adoptivforældre.

De fleste adopterede og adoptivfamilier er godt klar over, at hverdagens udfordringer med matematik, sprog og kammeratskaber for det meste er af samme karakter som for alle andre børn og familieformer. Men de fleste er også klar over, hvor væsentligt det er for at barn med adoptivbaggrund, at barnets historie med biologiske forældre og fødelandet tænkes med i hverdagens glæder, sorger og liv i det hele taget.

Det er derfor værd at huske på, at det er lykkedes at få en af Adoption & Samfunds helt store mærkesager gjort til virkelighed.

Vi har fra i år fået permanent PAS (Post Adoption Service) til 6 mio. kr. der både omfatter samtaler hos en PAS-rådgiver, kurser til fagprofessionelle som lærere, pædagoger, psykologer, sagsbehandlere m.m. men også muligheden for, at en PAS-rådgiver kan være med til møder i daginstitutionen, børnehaven eller skolen.

Vi har endnu ikke fået et Videns- og Formidlingscenter for Adoption i Danmark – men vi har fået forbedrede muligheder for at inddrage adoptionsfaglig viden og ekspertise, der kan være med til at folkeskolen kan leve op til sine målsætninger – også når det gælder adoptivbørn og adoptivfamilier.

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend.

Jens Damkjær, formand

Læs mere om PAS-ordningen her: http://ast.dk/born-familie/adoption/radgivning-til-adoptivfamilier

Fredag den 8. august 2014

Sol, sommer og helhedsanlyse

Velkommen til den første fredagsopdatering for Adoption & Samfund efter sommerferien.

Jeg tænker, at adoptivfamilier, lige som alle andre familieformer, har nydt sol, sommer, vand og strand. Og er du kommende adoptant, tænker jeg, at du lige som alle andre der venter børn, har ladet en tanke gå til den dag du også må sørge for snor, klemmer og blåmuslinger til den rituelle krabbefangst langs de danske strande.

Sommeren har også budt på høringssvar på Socialministeriets høringspapir vedr. første del af helhedsanalysen af det danske adoptionssystem.

I høringssvaret har Adoption & Samfund lagt vægt på to grundlæggende forhold: 1.Den samlede adoptionsformidling skal foregår med høj juridisk og etisk kvalitet og i tråd med Haagerkonventionens rammer. Danske adoptanter skal kunne føle sig trygge ved, at de børn, adoptanterne bliver adoptivforældre til, reelt har brug for denne familieform at vokse op i, og at familieadoption eller national adoption ikke har været en mulighed. 2.De børn, hvor end de måtte være på kloden, der reelt har brug for en adoptivfamilie, skal have en sådan således, at ingen børn ideelt set skal mistrives eller dø pga. af mangel på fysisk eller psykisk omsorg. Her må Danmark tage et globalt ansvar for børns liv og opvækst, og samarbejde tæt med giverlande ud fra kulturel viden, respekt og mellemfolkelig forståelse.

Adoption & Samfund har peget på en fremtidig formidlingsmodel (model 2) efter Hollandsk forbillede. Her formidler private organisationer børn til adoption og følger op både under og efter adoptionen er gennemført. Til forskel fra i dag, skal en statslig myndighed godkende hver adoption, inden den gennemføreres. Dette skulle øge tilsynet og styrke samarbejdet mellem Danmark som modtagerland og giverlandene.

Der er mange forhold at være opmærksomme på fx at mange adoptanter ønsker at have en valgmulighed mellem formidlende organisationer. Dvs. at det ikke er ønskeligt med kun én formidlende organisation, som der er lagt op til i helhedsanalysens model 2, selvom der også kunne være driftsfordele i en tid med dalende formidling.

Du kan læse hele Adoption & Samfunds høringssvar på hjemmesiden: http://adoption.dk/?p=3336

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend

Jens Damkjær, formand

 


Lene Borg

Comments are closed.