Dobbelt statsborgerskab


Dobbelt statsborgerskab – adoption

A&S har fået henvendelser fra adoptivfamilier, der har børn, der som følge af adoptionen har dobbelt statsborgerskab. Dobbelt statsborgerskab rejser bl.a. spørgsmål om værnepligt og diplomatisk og konsulær bistand i oprindelseslandet. Familierne har haft udfordringer med at få det oprindelige statsborgerskab ophævet.

A&S har her på siden samlet oplysninger om dobbelt statsborgerskab, herunder oplysninger fra Justitsministeriet og Udenrigsministeriet.

Dansk statsborgerskab

Det følger af indfødsretsloven, at et udenlandsk barn under 12 år, der er adopteret ved dansk adoptionsbevilling eller en udenlandsk afgørelse, der anerkendes af de danske myndigheder, bliver dansk statsborger ved adoptionen, når barnet adopteres af et ægtepar, hvor mindst én af ægtefællerne er dansk statsborger, eller af en ugift dansk statsborger.

Erhvervelse af dansk statsborgerskab har imidlertid ikke konsekvenser for barnets hidtidige statsborgerskab, og der kan derfor opstå tilfælde med dobbelt statsborgerskab.

Dobbelt statsborgerskab

Reglerne kan ændre sig løbende, men efter oplysninger fra de formidlende organisationer bevarer adoptivbørn, deres oprindelige statsborgerskab ved adoption fra p.t. følgende lande:

 • Brasilien
 • Chile
 • Colombia
 • Hviderusland
 • Nigeria
 • Peru
 • Sydafrika
 • Thailand
 • Tjekkiet
 • Ungarn
 • USA
 • Vietnam

Såfremt du er vidende om andre lande, der skal på listen, bedes du sende en mail til webmaster@adoption.dk

Udenrigsministeriet anbefaler, at man tager kontakt til de pågældende landes repræsentationer for at få oplyst de gældende betingelser for at få ophævet barnets oprindelige statsborgerskab.

Diplomatisk og konsulær bistand

Der kan i forbindelse med dobbelt statsborgerskab opstå problemer i relation til at få hjælp fra de danske myndigheder, når man opholder sig i det land, hvor man tillige er statsborger. Udenrigsministeriet oplyser, at de gennem landets ambassader og konsulater gør hvad de kan for at hjælpe danske statsborgere, som har behov for konsulær bistand i udlandet. Det dobbelte statsborgerskab kan dog betyde, at Danmark ikke kan yde den sædvanlige hjælp, hvis opholdsstaten modsætter sig det.

Værnepligt/militærtjeneste

På europæisk plan er spørgsmålet om aftjening af værnepligt reguleret af europæiske konventioner, der foreskriver, at personer med dobbelt statsborgerskab kun skal aftjene værnepligt i den stat på hvis territorium han har fast bopæl. En sådan regulering har man ikke uden for Europa. Udenrigsministeriet anbefaler, at man tager kontakt til landets ambassade forud for konkrete rejseplaner til oprindelseslandet.

Er du i tvivl om status på dit barns statsborgerskab, så opfordrer vi dig til selv at undersøge det nærmere på Folkeregisteret.