Ugenyt fra formanden – 1. kvartal 2014

Fredag den 28. marts 2014

Politisk opbakning til ideen om et Videns-og Formidlingscenter for Adoption

Tak til alle jer der deltog i høringen på Nationalmuseet tirsdag d. 25. marts om, hvad et Videns- og Formidlingscenter skal indeholde, og tak til jer der har fulgt med på vores Facebookside.

Folketingspolitikerne Astrid Kragh (Socialdemokrat) og Mai Mercado (Konservativ), Camilla Tved fra enhedslistens sekretariat og kommunalpolitiker (Venstre) fra Jammerbugt Kommune gav alle udtryk for, at ideen om et Videns-og Formidlingscenter for Adoption er god.

Det var også klart, at der var mange forskellige indgange og krav til, hvad et Videns-og Formidlingscenter for Adoption skal løse, der skal afklares, før et center kan etableres.

Ole Steen Nielsen fra NVIE, National Videncenter for Inklusion og Eksklusion, gjorde i sit oplæg og senere debatindlæg klart, at det vil være vigtigt at afdække mere præcist hvor videns hullerne er, og at dette også bør være en del af et videncenters opgave.

Astrid Krag og Mai Mercado gav, i tråd med Ole Steen Nielsen, gode blik ind i, at der skal klarere beskrivelser til i forhold til hvilke opgaver centret skal løses – og ikke mindst klarhed om, hvordan et Videns-og Formidlingscenter for Adoption også kan bidrage til eksisterende politiske udfordringer fx inklusion i folkeskolen.

Naturligvis skal etableringen af et Videns-og Formidlingscenter for Adoption give politisk mening – sådan var det også med tildelingen af det særlige børnetilskud til eneadoptanter, og sådan var det med den permanente tildeling af 6 mio. kr. årligt til PAS.

Asger Møller Madsen fik flot præciseret nogle af de centrale opgaver en Videns- og Formidlingscenter skal løse nemlig hjælp til fagpersonale som lærere og pædagoger i skole og daginstitution og adoptionsfaglig hjælp til sagsbehandlere i børnesager.

Psykolog Mai Britt Skjold fik fint formidlet, hvor vigtigt det er, at alle aktører vedrørende adoption ikke kæmper om definitionsmagten til hvordan adoption skal opleves eller forstås. Tværtimod er der brug for, at der er plads til alle stemmer således, at viden om det at være adopteret som barn, ung og voksen kan kvalificeres bedst muligt. Derfor er det også afgørende, at Videns- og Formidlingscentret placeres således, at der kan bedrives uafhængig adoptionsforskning med mange forskellige afsæt i et troværdigt forskningsmiljø.

En spændende pointe som der ikke har været meget fokus på i den senere tid kom frem, nemlig: De fleste adopterede vokser op og lever ganske almindeligt gode liv. Forskning i hvad der får adoption til at lykkes ud fra eksisterende velfungerende adoptioner må være en selvskrevet vinkel at inddrage. Det er på tide, at stemmen-  om hvordan adoption rent faktisk bidrager til at udsatte børn, der ikke kan gives andre muligheder, godt kan vokse op og leve gode liv i adoptivfamilier – får den plads i mediedebatten som de mange velgennemførte adoptioner berettiger til.

Enhedslistens Camilla Tved gav udtryk for, at partiet ikke er overbevist om, at det vil give sin støtte til adoptionsideen i fremtiden. Der er i A&S ingen tvivl om, at der bør skabes en højere grad af kvalitetssikring af den samlede adoptionsformidling, og at der skal et større adoptionsfagligt fokus på, hvordan børn, unge og voksne kan støttes, såfremt de oplever udfordringer, der kan have med deres adoption at gøre. Men at Enhedslisten måske ikke længere vil give politisk støtte til adoptionshjælp i fremtiden, oplever vi i A&S er en meget uheldig konklusion, der både mangler udsyn og mod til at tage et internationalt ansvar for de mange børn, der ikke har udsigt til familie- eller nationaladoption – men kun gaden eller et utilstrækkeligt børnehjem som deres hjem.

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend.

Læs mere om høringen her: http://adoption.dk/?p=2966

Jens Damkjær, formand

Fredag, den 21. marts 2014

Skoleleder: Hvor kan jeg få adoptionsfaglig ekspertise til mine elever med adoptivbaggrund?

I dag i bilen på vej til møde ringer telefonen. Det er en skoleleder, der ringer og fortæller, at hun er blevet henvist til mig. Årsagen er, at hun har en elev på sin skole med international adoptivbaggrund som har udfordringer vedr. trivsel og indlæring.

Skolelederen fortæller mig, at hun har talt med både skolens tilknyttede PPR-psykolog og socialrådgiver. Ingen af dem har noget kendskab til adoptionsfaglighed, og hvad gør man så?

Der var tale om en vedholdende skoleleder med hjertet på rette sted. Hun sagde bl.a. ”Det kan da ikke passe, at jeg er leder på den eneste skole i kommunen, der har elever med adoptivbaggrund”?

Svaret er naturligvis: ”Nej – det kan ikke passe”!

Jeg bliver jævnligt kontaktet af skoleledere, lærere eller pædagoger vedr. adoptionsfaglig støtte tæt på børnene. Det er i dagtilbud, børnehaver og skoler at rettidig adoptionsfaglig støtte kan gøre en reel forskel for både adoptivbørnene selv, forældrene og for det samlede læringsmiljø.

Derfor skal vi have et Videns- og Formidlingscenter for Adoption.

På tirsdag d. 25. marts 2014 er vi ca. 100 mennesker, der samles på Nationalmuseet til en høring om, hvad et sådan Videns- og Formidlingscenter for Adoption skal indeholde!

Her kan du bl.a. høre Adoptionsprismodtager, psykolog Niels Peter Rygaards forslag.

I morgen holder vi HB-møde på Fyn, hvor forberedelsen af høringen naturligvis vil fylde meget, men også den samlede politiske situation omkring adoptionshjælp.

Adoption er en attraktiv familieform. Den skal vi kæmpe for således, at flere børn, der har brug for en ny familie i fremtiden kan få en sådan – og i et Danmark, der fuldt respekterer adoption som familieform, og stiller den fornødne adoptionsfaglighed ril rådighed.

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend.

Jens Damkjær, formand

Fredag d. 14. marts 2014

Et videns- og formidlingscenter for adoption skal sikre adoptionsformidling vi kan have tillid til i alle led

Tirsdag d. 25. marts er vi op mod 100 mennesker der mødes på Nationalmuseet i Kbh. Formålet er at bringe viden om adoption i spil og gøre hinanden klogere på, hvad et videns- og formidlingscenter for adoption skal beskæftige sig med.

I den bedste af alle verdener vil intet barn have brug for at blive bortadopteret. Desværre er der et stykke vej, inden vi når dertil. Tvært imod tegner fremtiden til, at flere børn vil blive født i de fattigste dele af verden.

UNICEF har udarbejdet en rapport der peger på, at hvert tredje barn vil blive født i Afrika i 2050. Unicef skriver bl.a. i en kort omtale: ”Stadig flere børn vil blive født i de fattigste og mest marginaliserede befolkningsgrupper, og børnedødeligheden vil også være koncentreret her”.

For at imødegå et uoverskueligt antal børn, unges og voksnes mistrivsel, vil det kræve overnational samarbejde der primært retter sig mod hjælp i landene, der er ramt af fattigdommen. Det støtter A&S op om.

I fremtiden vil det realistisk også være sådan, at et antal børn enten vil dø eller mistrives på utilstrækkelige børnehjem, fordi der ikke er andre tilbud til dem. Her bør international adoption kunne træde til i højere grad end i dag, og sikre barnet den bedst mulige opvækst i en adoptivfamilie, når barnets biologiske familie eller national adoption ikke kan magte opgaven.

Tirsdag d. 25. marts har folketingspolitikerne Karin Nødgaard (DF), Mai Mercado (K) og socialpolitisk medarbejder for Enhedslisten, Camilla Tvedt, sagt ”ja” til at komme og deltage i et debatpanel om hvad et videns- og formidlingscenter for adoption skal indeholde.

Chefkonsulent og leder af Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion, (NVIE), Steen Ole Nielsen, kommunalpolitiker og medlem af Børn og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune for Venstre, Asger Møller Madsen, vil holde oplæg og være med i paneldabatten, hvor også psykolog, May Britt Skjold, ved Center For Adoption vil deltage.

Såfremt adoptionsprismodtager, psykolog Niels Peter Rygaard, når at komme hjem fra Bali, hvor han træner børnehjemsledere i at yde bedst mulig omsorg for børnehjemsbørn, vil også han deltage.

Vi er i A&S glade for, at der er så stor tilslutning til høringen. Formålet er at kvalificere indsatsen vedr. national og international adoption i alle led gennem oprettelsen af et videns- og formidlingscenter for adoption.

Det glæder vi os til at være sammen om.

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend.

http://unicef.dk/artikler/i-2050-vil-hvert-tredje-barn-vaere-foedt-i-afrika

Fredag, den 7. marts 2014

Betyder global oprydning i international adoption øget illegal børnehandel – og flere børn med psykiske skader?

Det er ikke blot Danmark, der har et øget fokus på adoptionssager med manglende juridisk og etisk kvalitet. Det er et globalt opmærksomhedspunkt. Men overser vi en mørk side ved denne udvikling? Noget kunne tyde på det.

I en artikel i TIME henvises der til en adoptionsundersøgelse fra Donaldson Adoption Institute (DAI). Artiklen fortæller, at der er gennemføres ca. 30.000 færre internationale adoptioner end for godt 9 år siden, og at dette betyder, at flere børn må være i længere tid på børnehjem, med øget risiko for psykiske skader som følge af institutionalisering.

Artiklen angiver også, at risikoen for illegal handel med børn øges fx som tilbud på nette for ”re-homing”. Der er her tale om mislykkede adoptioner, hvor adoptivforældrene søger andre forældre, der vil overtage deres barn udenom regler, der skal sikre barnet en ordentlig ramme at vokse op i fx undersøgelser af forældreevne.

Er vi lige nu kommet i en situation, hvor ukvalificeret samarbejde om adoptionshjælp med deraf følgende tragiske sager sætter en dagsorden som reelt betyder, at et antal børn udvikler udviklingsforstyrrelser på utilstrækkelige børnehjem, og at et andet antal børn må se sig selv som illegal handelsvare?

Vi har brug for en adoptionsdiskurs, der kan løfte sig op og tage afsæt i forskningsbaseret viden om børns udvikling således, at vi bliver bedre til at skabe kvalificerede rammer for adoptionssamarbejde.

Vi har brug for at finde frem til mere klare og forskningsbaserede forståelser af, hvilke børn der vil have glæde af adoption – og så sørge for, at dem der har behov for en ny familieogså får nye forældre med tilstrækkelig forældrekompetence til at danne familieformen adoptivfamilie.

Vi har brug for et videns- og formidlingscenter for adoption, der kan tilvejebringe kvalificeret adoptionsfaglig forskning at basere adoption på i alle led. Et sådan videns- og formidlingscenter vil være den bedste ramme for at træffe adoptionsfaglige beslutninger på børns vegne således, at vi ikke i realiteten gør børn ondt fordi vi baserer os på ufærdige adoptionsrapporter og mere eller mindre tilfældige mennesker medierne udnævner til adoptionseksperter.

Det er derfor dejligt, at der i skrivende stund er tilmeldt godt 81 deltagere til Adoption & Samfunds høring d. 25. marts på Nationalmuseet om, hvad et videns- og formidlingscenter skal indeholde.

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend.

http://healthland.time.com/2013/11/04/the-dark-side-of-cleaning-up-international-adoptions-kids-are-left-in-orphanges-longer

Fredag, den 28. februar 2014

Nødplan for AC Børnehjælp tager hensyn til børn og familier

For kort tid siden blev en beslutning om at iværksætte en nødplan offentliggjort, efter at nødplanen har været drøftet tidligere i dag af socialminister, Manu Sareen, og folketingspartiernes socialordførere.

Adoption & Samfund hilser nødplanen velkommen. Den har været længe ventet – særligt for de flere hundrede kommende adoptanter, der har måttet vente på en afklaring siden Annette Vilhelmsen, som tidligere ansvarlig minister, varslede inddragelse af ACs licens til at yde adoptionshjælp. Vel at mærke uden en nødplan.

Adoption skal altid tage afsæt i en barns tarv. Hertil hører børns ret til omsorg og evt. en adoptivfamilie jf. FNs Børnekonvention artikel 21. Det er derfor glædeligt, at Manu Sareen i udtalelsen understreger, at ” vi er nødt til at finde frem til den bedst mulige løsning til gavn for børnene og familierne”.

Den danske stats sikring af trygge rammer for kommende adoptivfamilier er en helt grundlæggende og nødvendig forudsætning, for at familierne kan give at adoptivbarn den omsorg barnet har ret til. Adoption & Samfund glæder sig derfor over, at ministeren har blik for det vigtige i også at sikre adoptanternes vilkår.

Vi kender endnu ikke de nærmere detaljer om nødplanens indhold. Det er oplyst, at Implement Consulting Group skal sikre ledelse og administration i AC med den nødvendige kvalitet, samt at ACs bestyrelse skal have ny formand. Lad os håbe, at dette tiltag kan sikre den nødvendige kvalitet i arbejdet med adoptionsformidling således, at vi i fremtiden ikke skal se flere uheldige sager. Det vil være det sidste biologiske forældre, giverlande, adoptanter – og særligt adoptivbørnene i Danmark har brug for.

Socialministeren lover i dagens nyhed, at en analyse af adoptionsområdet vil ligge klar inden sommer, og at ”det haster med at få truffet holdbare langsigtede beslutninger om, hvilket adoptionssystem, vi ønsker i Danmark”.

Alle parter i arbejdet med adoptionshjælp har brug holdbare løsninger der kan sikre formidling i alle led med høj etisk og juridisk kvalitet. A&S giver et vigtigt bidrag d. 25. marts med en høring på Nationalmuseet om, hvad et videns- og formidlingscenter for adoption skal indeholde. Se mere på A&S` hjemmeside.

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend.

http://www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=1120

Fredag, den 21. februar 2014

Turister på børnehjem – og mere end 60 er allerede tilmeldt A&S-høring

D. 25. marts afholder A&S høring på Nationalmuseet i København om, hvad et Videns- og Formidlingscenter for Adoption skal indeholde.

Tilmeldingsfristen er d. 17. marts og det er meget glædeligt, at så mange allerede har vist interesse for høringen. Tilmelding foregår efter ”først til mølle” princippet og kan foretages her på vores hjemmeside!

Allerede tidligt i morges breakede en historie om, at rejsebureauer som Albatros Travel arrangerer besøg på børnehjem som en del af turistpakker til fx Thailand – og hvad skal man så mene om det?

Vi har ikke debatteret dette i HB, men en sådan nyhed synes umiddelbart at lede tankerne hen på børn udstillet som dyr i zoologiske haver – og hvis dette er tilfældet, tjener det bestem ikke barnets tarv og må vække følelser af afsky.

Som så ofte før i arbejdet med adoptionsområdet kan perspektivet blive mere nuanceret, når følelserne har lagt sig lidt.

Fx angiver webmagasinet PolicyMic, at der nu skulle være ca. 150 mio. børn i verden, der har mistet enten den ene eller begge forældre. Det er en stigning på 18 mio. børn siden 2005 og den kedeligt stigende tendens fortsætter.

PolicyMic angiver også, at:” by some studies, every six months in an orphanage leads to three months of developmental delay”. Står dette til troende, er det I den grad en udvikling der kalder på opmærksomhed.

Dette har A&S i mange år været opmærksom på, og bl.a. derfor givet adoptionsprisen til Niel Peter Rygaard, der er grundlægger af FairStart – et gratis online uddannelsesprogram der uddanner børnehjemspersonale til at drage kvalificeret omsorg for børn på børnehjem. Se mere i dagens FB-opdatering af Niels Peter Rygaard: “Hej – dagens debat har relation også til adoption”.

https://www.facebook.com/Fairstartglobal?fref=ts

Kan et besøg af turister på et børnehjem, planlagt af et rejsebureau, foregå på børnenes præmisser, og kan sådanne besøg styrke interkulturel respekt og forståelse for børns vilkår og give økonomi til projekter som Fair Start – så skal sådanne initiativer vel ikke fejes af vejen på forhånd?

I Adoption & Samfund mener vi ikke, at adoption på nogen måde skal være løsningen på børns globale mistrivsel. Derfor støtter vi projekter som FairStart. Men i et A&S perspektiv kan adoption være en god løsning for nogle børn – og set i lyset af en tilsyneladende kedelig udvikling med millioner af flere forældreløse børn – bør langt flere børn end i dag få et tilbud om nye forældre på tværs af landegrænser.

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend

http://www.policymic.com/articles/57465/the-world-s-biggest-human-rights-crisis-150-million-children-without-parents

Jens Damkjær, formand

Fredag, den 7. februar 2014

Hvad skal et Videns-og Formidlingscenter for Adoption indeholde?

Efter en uge hvor vi i Adoption & Samfund med tilbageholdt åndedræt fulgte de flere hundrede adoptanter, der stod i uvished på AC Børnehjælps ventelister, kan vi for en stund tillade os at koncentrere os om en af A&S` andre vigtige mærkesager, udover sikring af adoptionshjælp, alle kan have tillid til.

Minister for børn, integration, ligestilling og sociale forhold, Manu Sareen, har givet sig selv, AC Børnehjælp, embedsfolket og de øvrige politikere en arbejdspause – lad os håbe de bruger den konstruktivt i adoptionssagens tjeneste. Imens arbejder vi i A&S videre på den høring vi har planlagt på Nationalmuseet d. 25. marts 2014 kl. 15.00 – 17.00.

Det har i mange år vakt undren hos os der beskæftiger os med adoption, at Danmark ikke har et Videns- og Formidlingscenter for adoption.

Vi ved fx stadig stort set intet om, hvorfor et adoptivbarn på 2 til 9 eller 10 år, indenfor max 3 mdr. efter hjemkomst til Danmark mister sit modersmål – helt og aldeles.

Vi ved stort set heller intet om, hvordan vi skal undervise adopterede børn med et glemt, gemt modersmål. I skolen behandler vi sent adopterede som om de var tosprogede, hvilket er helt galt. Et sent adopteret barn har kun dansk som 1. andetsprog. Al mening skal forfra knyttes til lyde, prikker og streger på papir eller skærm.

Det er et af naturens undere, at så mange internationalt adopterede alligevel lærer sig at skrive og tale et rimeligt dansk – men tænk hvis vi som samfund nu valgte at forske, samle viden og kunne give dem en adoptionsfaglig hånd på deres læringsvej? Ville det ikke være fantastisk?

Lad os mødes d. 25. marts 2014 og sætte fokus på, hvad et Videns- og Formidlingscenter for Adoption skal indeholde for i fremtiden, at kunne hjælpe adopterede med sprog, med at være teenager, knytte sig til kammerater og kærester, til at…..

Skolernes vinterferie står for døren. Jeg er så heldig at jeg skal til Norge sammen med min skønne familie og en masse andre spændende mennesker.

Uanset hvad alle I medlemmer af A&S skal i skolernes vinterferie, vil jeg ønske en god uge til alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier.

Jens Damkjær, formand

Fredag, den 31. januar 2014

Måske er intet nyt fra Ankestyrelsen godt nyt!

Et klik ind på Ankestyrelsens hjemmeside viser flg. tekst: ”Ankestyrelsen behandler fortsat svar fra AC Børnehjælp”. Hvordan skal vi nu tolke det? Meget er sket på kort tid, fx har adoptionsområdet pt. ingen minister.

For blot to dage siden i sidste udgave af DR1s Pengemagasinet var temaet: ”Den dyre adoption”.

Se udsendelsen her: http://www.dr.dk/tv/se/penge/penge-77

Her udtalte daværende social-, børne- og integrationsminister, Annette Vilhelmsen, at hun ikke kunne hjælpe adoptivfamilier, som står på venteliste, selvom de blot må se til, at gebyrerne for at adopterer stiger og stiger. Heller ikke selvom disse stigninger for nogle betyder, at de må opgive drømmen om at etablere sig som adoptivfamilie – endda med det ekstra salt i såret, at de tilmed har tabt alle deres penge i indbetalte forhåndsgebyrer.

Annette Vilhelmsen er gået af som social-, børne- og integrationsminister. Vi må ikke glemme hende for, at det var under hendes periode som minister for adoptionsområdet, at adoptionsideen har vundet den største sejr nogensinde – nemlig 6 mio. kr. som permanent tildeling til PAS på finansloven.

Snævert set i et adoptionsperspektiv må vi dog også i A&S blot konstatere, at ovenstående ministerudtalelse i Magasinet Penge ikke går adoptionssagens vej. Måske en ny minister kan være mere positiv?

I A&S ønsker vi os en ny minister med blik for, at Danmark har et globalt ansvar for børns liv og opvækst, og at dette også indebærer, at Danmark etisk og juridisk velkvalificeret skal yde både national og international adoptionshjælp.

Vi ønsker os en minister der forstår, at godt forældreskab er noget af det vigtigste for mennesker overhovedet – især for børn som basal nødvendighed, men sandelig også for de fleste voksne.

Vi appellerer til den nye minister om, som noget at det første, ikke at gå i sin forgængers spor vedr. håndteringen af AC Børnehjælp, men i stedet for sikre de hundreder af adoptanter, der står på ACS venteliste. Sikre at de kan fortsætte deres adoptionsproces og ikke får flere gebyrstigninger.

Vi appellerer også til den nye mister om, at ministeren sikrer en godt fundament for adoptionshjælp i fremtiden, som både giverlande og modtagerlande kan have tillid til, og være trygge ved, i en forudsigelig og overkommelig økonomisk ramme.

Lad os håber, at en sådan minister er værd at vente på!

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend.

Jens Damkjær, formand

Fredag, den 24. januar 2014

Er “Den Sociale Udviklingsfond” redningen for adoptionsformidling gennem AC?

Vi venter på Ankestyrelsens svar på AC Børnehjælps indsendte materiale på baggrund af varsling om inddragelse af bevilling til at formidle adoption.

Vi står i en meget svær situation vedr. international adoption i DK. Det må være klart for de fleste, at vi har ikke gjort det godt nok – heller ikke AC Børnehjælp,

Desværre er det sådan, at fejl i sager om adoptionsformidling og rod i adoptionsøkonomien ikke bare er et anliggende for de få ansatte i de formidlende organisationer, og i Ankestyrelsen for den sags skyld. Det falder dårligt tilbage på os alle – adoptanter som adopterede!

I A&S har vi mange år oplevet på internationale adoptionsmøder, at andre lande og Det Permanente Bureau i Haag, der administrerer Haagerkonventionen, har set Danmark og Norden som foregangslande med hensyn til at sikre international adoption med en høj etisk og juridisk standard. Denne position må vi generobre.

Der er nok meget lidt tvivl om, at ledelse og bestyrelse i AC Børnehjælp i de sidste år, har haft svært ved at håndtere kravene til organisationen. Det vil derfor være meget positivt, såfremt den nuværende ledelse og bestyrelse tager positivt imod en reel overtagelse af ledelsen fra “Den Sociale Udviklingsfond” og samarbejder om at sikre både de nuværende adoptanters økonomi, plads på ventelisterne og en fremtidig adoptionsformidling, vi alle kan have tillid til – lad os håbe, at fonden har den nødvendige ekspertise.

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend.

Jens Damkjær, formand

Fredag, den 17. januar 2014

Appel om politisk ansvar for dansk adoptionsformidling vi kan have tillid til!

Det er ganske enkelt ikke rimeligt, at flere hundrede kommende adoptanter på AC Børnehjælps venteliste skal leve i dyb usikkerhed om deres økonomi, og ret til at fortsætte en adoptionsproces, de er godkendt til.

Det er en statslig opgave at sikre international adoptionsformidling af børn til Danmark med høj etisk og juridisk kvalitet.

– Det er en politisk opgave at sørge for at adoptionsformidling udføres således, at både adoptanter, den øvrige danske befolkning og giverlandene kan have tillid til adoptionsformidlingen – men det sker ikke i den nuværende situation, hvor AC Børnehjælp er varslet suspension af sin tilladelse til at yde adoptionshjælp.

Social-, Børne- og Integrationsminister Annette Vilhelmsen burde ikke blot have taget hånd om de adoptanter hos AC Børnehjælp, der har fået barn i forslag, eller hvor sagerne er sendt ud. Der burde være taget hånd om alle de adoptanter, der står på venteliste, således at de kan føle sig trygge – både økonomisk og i forhold til deres videre adoptionsproces.

AC Børnehjælp har fået frist til d. 22. januar 2014 til at rette op på de påtalte forhold. Eyvind Vesselbo fra Venstre har udtalt til pressen, at han ikke kan forestille sig, at AC kan fortsætte formidling af børn til international adoption.

Skulle det vise sig, at AC Børnehjælp ikke kan leve op til kravene om økonomisk ansvarlighed og troværdig sagshåndtering, vil A&S appellere til at Social-, Børne- og Integrationsministeren og de øvrige landspolitikere om, at Ankestyrelsen sætter AC Børnehjælp under administration således, at alle kommende adoptanter, der har valgt AC børnehjælp som formidlende organisation, kan fortsætte deres adoptionsproces – og kan have tillid til, at der ikke kommer flere gebyrstigninger.

Lørdag d. 25. januar 2014 afholder A&S det første HB-møde i 2014. Her vil vi drøfte hvilke krav, der må stilles til adoptionsformidling som giverlande, adoptanter og den øvrige danske befolkning kan have tillid til – og som ganske almindelige danskere, der er godkendt til adoption, kan betale for.

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend.

Jens Damkjær, formand

Fredag, den 10. januar 2014

Social- Børne- og Integrationsminister, Annette Vilhelmsen, har varslet suspension af AC-Børnehjælps formidling af adoptivbørn.

D. 23.10.2013 deltog Adoption & Samfund sammen med 22 andre interessenter indenfor adoptionsområdet i et møde i Ankestyrelsen vedr. en helhedsanalyse af adoptionsområdet. Her sagde jeg, at vi i A&S oplevede, at det danske økonomiske fundament reelt var brudt sammen under den nuværende internationale formidling af børn til danske familier.

I dag kan vi så desværre konstatere, at Ankestyrelsen har måttet varsle en suspension af AC-Børnehjælps formidling – netop begrundet i AC Børnehjælps økonomi.

Det er en meget, meget ulykkelig situation!

Heldigvis gennemføres adoptioner, hvor der er sket en matchning mellem familier og barn. Desværre må flere hundrede kommende adoptanter stå i en uoverskuelig situation, hvor de pt. må være meget nervøse for de penge de allerede har indbetalt, og nervøse for om deres adoptionsforløb kan fortsætte.

Hvis ikke AC Børnehjælp kan løse opgave, er det ministerens og Ankestyrelsens opgave at skride ind. Sådan må det være for at sikre etisk og juridisk formidling på højt niveau. – Men der skal også tænkes på de adoptanter et sådant skridt berører.

Fra A&S´ side vil vi derfor meget kraftigt opfordre ministeren og Ankestyrelsen til at komme med en hurtig udmelding om, at adoptanter på venteliste bliver sikret et fortsat forløb og at indbetalte penge ikke er tabt.

Læs mere her:  http://www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=1096

Alle adoptanter, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend

Jens Damkjær, formand

Fredag, den 3. januar 2014

Godt nytår til alle medlemmer af A&S – og tak for det gamle år.

Og hvilket år? Næppe har krudtrøgen lagt sig for indgangen til 2014, før der også kom en hilsen d. 2. januar 2014 fra Social- børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen.

I september måned sendte foreningen et finanslovsforslag til Social- børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen, som du kan se her: Adoption og forebyggelse – Adoption og Samfunds forslag til finansloven 2014

Ministeren kvitterede har på tærsklen til det nye år bl.a. med disse linjer: ”Jeg glæder mig til et godt og konstruktivt samarbejde om adoptionsområdet”. Se ministerens brev her:   Svar fra Annette Vilhelmsen 2.1.2014

Vi ser i A&S også frem til et godt og konstruktivt samarbejde i 2014. Et passende sted at starte kunne være at spørge ”hvordan fungerer den PAS-ordning vi har haft i 2012 og 2013”? Hvor har adoptionsrådgivningen hjulpet på adoptivbørns trivsel for dem selv? I daginstitutionen? I skolen? Hele adoptivfamilier? Og hvor har adoptionsrådgivningen ikke været i stand til at gøre en positiv forskel? Hvad har helt manglet?

Vi har fået 6 mio. kr. til adoptionsområdet som en permanent bevilling i årerene fremover. Det er en pæn sum penge, der kan gøre en forskel – hvis vi bruger pengene klogt og målrettet vel at mærke.

Lad os derfor begynde at dele erfaringer med PAS, og bruge disse erfaringer konstruktivt og fremadrettet til at forebygge de psykiske og fysiske problemstillinger, vi ved mange adoptivbørn og adoptivfamilier kan ende op at stå med, hvis ikke der tages en kærlig adoptionsfaglig hånd om udfordringerne i tide.

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend

Jens Damkjær, formand

 


Lene Borg

Comments are closed.