Høringssvar til forslag om barnets lov (SM id nr. 575855)

Høringssvar til forslag om barnets lov (SM id nr. 575855)

Social – og Ældreministeriet har sendt udkast til forslag om barnets lov. Adoption & Samfund takker for muligheden for at kommentere på dette.

Adoption & Samfund er en politisk interesseorganisation for adopterede og deres familier. Derfor kommenterer Adoption & Samfund primært på de dele af barnets lov, der berører vores område, så som adoptioner og plejeanbringelser. Vi har i høringssvaret ikke beskæftiget os med forhold, der ikke berører adoption, men vi bemærker helt overordnet, at loven bærer præg af et mere moderne børnesyn, hvilket vi hilser velkommen.

Helt generelt er vi også tilfredse med den klageadgang, som ikke-parter nu får gennem loven. Dette vil helt klart hjælpe, når det kommer til pleje- og adoptionssystemerne, især fordi plejeforældre nu får klageadgang, selv om de ikke anses som en part i sagen.

Adoptioner uden samtykke:
I Adoption & Samfund er vi meget bekymrede for en forringelse af alle parters retssikkerhed i de sager, hvor der træffes afgørelse før fødslen. Retten til familieliv er sikret ved de internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, og som ministeriet selv nævner i materialet. Det er svært at få øje på, hvordan denne konventionsbestemte ret sikres i de pågældende sager. Forældreevnen kan udvikles hos langt de fleste mennesker, og det er kun i ekstreme tilfælde, at man kan forudse før fødslen, at den biologiske forælder ikke kan udvikle sin forælderevne. Det kan fx være i tilfælde af, at en af forældrene har begået incest eller pædofile overgreb.

Adoption & Samfund er bekymret for, om de biologiske forældre tilbydes for lidt støtte, og at vi dermed selv bryder med Haagerkonventionens subsidiaritetsprincip – princippet om, at børn i første række skal hjælpes så nær på sin familie som muligt.

Adoption & Samfund finder det kritisabelt, at lovteksten ikke opstiller nogle præcise kriterier for, hvornår man kan træde til dette ekstreme skridt. Vi frygter, at dette vil åbne for, at kommunerne ikke i tilstrækkeligt omfang afprøver andre præventive tiltag først, for eksempel støtte til de biologiske forældre eller placering af barnet hos den udvidede familie.

VISO:
Adoption & Samfund hilser de nye tiltag med VISO meget velkommen. VISO er yderst kompetent på adoptionsområdet, og vi er helt enige med ministeriet i, at VISO vil kunne kvalitetssikre og kvalificere kommunernes afgørelser. Der er generelt alt for få sagsbehandlere med specialistviden på adoptionsområdet, så vi er meget enige i, at der er et behov for at indhente viden fra VISO. Vi er overbeviste om, at dette kan nedbringe antallet af fejl i sagsbehandling og afgørelser, hvilket er yderst vigtigt i forhold til retssikkerheden. Vi ser på de nye tiltag med VISO, og VISO’s handlemuligheder som et stort fagligt løft.

Samvær og kontakt:
Der er et helt grundlæggende problem med kapitel 12. Kapitlet inkluderer overhovedet ikke familier, der har adopteret nationalt. Der mangler simpelthen en overførsel af familieansvarslovens paragraf 20.

I adoptioner er der forskellige grader af åbenhed. For nogle adoptivfamilier er der en direkte kontakt til biologisk slægt, og hos andre består åbenheden i de forskellige informationer, man har om den biologiske slægt. Dette kapitel tager slet ikke højde for de mange grader af åbenhed, hvilket er nødvendigt, når man forholder sig til samvær og kontakt på adoptionsområdet. Vi anbefaler derfor, at ministeriet nedskriver rammerne for mulighed for samvær eller kontakt med den biologiske slægt i dette kapitel, idet vi også henleder opmærksomheden på, at tendensen inden for nyere adoptionsforskning er, at man generelt anbefaler en så vidtstrakt åbenhed som muligt

Plejefamilier:
Adoption & Samfund er bekymret for de plejefamilier, som ønsker at adoptere deres plejebarn. I lovteksten gives der adgang til støtte gennem Serviceloven, men vi mener, der skal noget helt andet til. Serviceloven er simpelthen ikke stærk nok, når det kommer til adoptivfamilier. I Danmark har vi et veludviklet adoptionssystem, og vi mener plejeforældrene bør klædes ordentligt på af det offentlige.

  • Godkendelsesprocedure: Vi anbefaler, at plejeforældrene skal igennem fase 4 i godkendelsens processen. Fasen består af obligatorisk PRE- og PAS- rådgivning hos en PAS-konsulent.
    Adoption & Samfund foreslår også, at man laver et adoptionsforberedende kursus tilpasset plejeforældre, der ønsker at adoptere.
  • Adoption & Samfund mener i øvrigt, at plejefamilierne efter adoptionen bør have lige mulighed for og ret til at benytte sig at det danske Post Adoption Service, som Ankestyrelsen tilbyder, da familien må betragtes som en adoptivfamilie og ikke længere som en plejefamilie efter adoptionens anerkendelse.

Paragraf 69 stk. 2:
Adoption & Samfund er bekymrede for, at dette stykke vil bidrage til en øget automatisering af børneudredninger på søskende. Vi ved, at man godt kan få fjernet et barn permanent, men alligevel senere i livet blive en god forælder. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis man var meget ung, da man fik det første barn. Derfor er vi bekymret for denne proces.
Samtidig er begrebet ”forælderevne” dårligt beskrevet. Hvad er definitionen af dette begreb? Vi er nervøse for, at vurderingen af forælderevnen vil være meget svingende i fra kommune til kommune og fra sagsbehandler til sagsbehandler, så vi appellerer til en præcisering af dette.

Med venlig hilsen

Michael Paaske
Bestyrelsesformand

Adoption & Samfund
Klanghøj 47
8670 Låsby
Mobil nr.: 2948 5306
E-mail: mjp@adoption.dk


Lene Borg

Comments are closed.