Hårdere straf for handel med børn

Et dansk par har erkendt at have købt et barn i Polen uden om en formidlende organisation. Sagen viser desværre, at der er huller i dansk, og formentlig også i international, lovgivning.

Adoption & Samfund tager afstand fra den kriminelle gerning, parret har begået, ved at få myndighederne i Holland til at udstede en fødselsattest og at få udstedt et personnummer til barnet i Danmark. Vi tager særligt afstand fra den – synes vi helt oplagte – kriminelle handling, de har begået, ved at købe et spædbarn i Polen af en ung kvinde for 750€ (kr.5.600).

Manglende lovgivning på området
Men hvor er hjemlen til at dømme parret for at købe et barn?

Politiet har tiltalt parret for overtrædelse af Adoptionslovens bestemmelse om formidling af surrogatmoderskab, jf. § 33, stk. 2, i Adoptionsloven. Parret er blevet frikendt på dette punkt, og de er alene idømt en straf for afgivelse af urigtige oplysninger. Vi mener, at der bør indføres en lovgivning, der i højere grad beskytter børnene og tager det ansvar, som vi, også gennem vigtige internationale konventioner, er forpligtet til. Køber man et barn, så er der tale om en kriminel handel – også selvom aftalen (måske) er indgået frivilligt. Kan man ikke idømme en klar straf i Danmark i en sag som denne, så er der et hul i den danske lovgivning.

”Det er på baggrund af det oplyste i sagen sandsynligt, at der er et hul i lovgivningen. Parret har købt et barn, men de er alene idømt en betinget straf og samfundstjeneste, og dommen bliver ikke anket af anklagemyndigheden. Lovgivningen skal derfor ses efter i sømmene. Der skal være en klar hjemmel til at straffe, hvis man ved at omgå det internationale adoptionssystem køber børn, da der ellers åbnes for en ladeport af internetbaserede lister, hvor man kan handle med børn”, udtaler formand Michael Paaske. ”Vi hilser derfor også Børne- og socialminister Mai Mercados ønske om en granskning af de nuværende regler velkommen.”

Barnets tarv er det vigtigste
Reglerne for de kommende adoptanters godkendelse skal ikke ændres. Vi har nogle tydelige godkendelsesbetingelser, som altid vægter barnets tarv højest. Gennem processernes fase 1-3 sikres, at de kommende adoptivforældre er velforberedte. Fase 4 i processen, som vi har kæmpet for at få indført, kræver rådgivning hos en PAS-konsulent, der specifikt klæder forældrene på til deres kommende rolle som forældre til et adoptivbarn, umiddelbart før og efter adoptionen.

Vores ønske om støtte og vejledning til adoptivfamilier, adoptivbørn, unge og voksne adopterede, har været stort i mange år, og erfaringerne viser med al tydelighed, at alle er bedst tjent med forældre, der er godkendte, velforberedte og har haft mulighed for at få kvalificeret råd, hjælp og vejledning igennem PAS-ordningen og dens velkvalificerede konsulenter.

For yderligere kommentarer kan Adoption & Samfunds formandskab kontaktes.

På vegne af Adoption & Samfunds Hovedbestyrelse

Michael Paaske
Landsformand

Kontaktoplysninger:
Formand Michael Paaske, e-mail: michael.paaske@adoption.dk, tlf. 2948 5306
1. næstformand Sanne Vindahl Nyvang, e-mail: sanne.vindahl.nyvang@adoption.dk, tlf. 2780 5483
2. næstformand Ina D. Dygaard, e-mail: ina.dygaard@adoption.dk, tlf. 2077 0670

Se hele udtalelsen her.


Lene Borg

Comments are closed.