Adoption & Samfunds høringssvar vedr. udkast til ændring af Adoptionsbekendtgørelsen (SM Id nr. 509989)

Låsby den 17. januar 2022

Social- og Ældreministeriet har sendt udkast til ændring af adoptionsbekendtgørelsen i høring. Adoption & Samfund takker meget for muligheden for at kommentere på dette udkast.

Indledningsvist er vi grundlæggende helt uenige i, at der skal ske en favorisering af nationale adoptioner på bekostning af internationale adoptioner. Et barn til adoption er et barn, der har ret til en familie, uanset om det er født i Danmark eller i udlandet.

Det forekommer os ligeledes påfaldende, at national adoption pludselig kræver et aktivt fravalg, hvor international adoption fortsat vil være et aktivt tilvalg. Det kan ikke være meningen, at man fra de danske myndigheders side påtvinger ansøgerne at blive optaget på begge lister, hvis de slet ikke er interesserede i begge muligheder.

Adoption & Samfund er bekymrede for, at ændringen, hvor alle automatisk kommer på venteliste til national adoption kan betyde, at der kommer til at være et antal ansøgere, som egentlig har besluttet sig for international adoption, men vælger at forblive på ventelisten til national adoption. Det betyder, at det bliver (endnu mere end nu) uigennemsigtigt for ansøgerne på venteliste til national adoption. Hertil kommer, at hvis ansøgere vælger at forblive på ventelisten til national adoption, selvom de egentlig har besluttet sig for international adoption, og de er gået videre den vej, så vil der blive brugt unødvendige ressourcer med en ansøger, som egentlig er langt videre i processen mod international adoption.

Yderligere er det for os uklart, hvornår denne ændring tænkes indført, om ændringen i reglerne om opskrivning på national liste (automatisk opskrivning på national liste) kun har virkning for fremtidige godkendelser og ikke med tilbagevirkende kraft for dem, der pt. står på DIA’s landelister.

Med hensyn til støttearbejde/projekter givet direkte til statslige myndigheder ved vi fra DIA, at der vil være lande, der så forsvinder fra et dansk samarbejde, idet man ikke har en central myndighed til at modtage et pengebeløb fra Danmark. Der er ganske enkelt ikke en administrativ struktur alle steder i verden, der ligner den danske. Det burde man fra dansk side forholde sig mere ydmygt til og finde modeller i de enkelte lande, tilpasset lokale regelsæt, kulturer, sædvaner og praksis mv.

Det kunne man passende gøre i det samarbejde med de andre nordiske lande, som et stort flertal i Social- og Ældreudvalget jo har pålagt Social- og Ældreministeren.

Med venlig hilsen. 

Michael Paaske
Formand

Adoption & Samfund
Klanghøj 47 
8670 Låsby
E-mail: mjp@adoption.dk
Tlf.: 23 89 71 51


Lene Borg

Comments are closed.