Initiativer vedr. særligt børnetilskud til børn af eneadoptanter

Seneste opdatering 20. september 2011 /PKJ

Børn under 18 år er under visse omstændigheder berettiget til børnetilskud
efter børnetilskudsloven: Børnetilskuddet kan tildeles som ordinært
børnetilskud, ekstra børnetilskud og/eller særligt børnetilskud. Til det særlige
børnetilskud kan desuden ydes et tillæg.

Der sker ikke nogen diskrimination af adopterede i forhold til det ordinære
eller det ekstra børnetilskud. Men det gør der i forhold til særlige
børnetilskud og det tillæg der kan ydes hertil. Det særlige børnetilskud
tildeles bl.a. alle børn, der kun har én forsørger som en slags erstatning for
det børnebidrag der normalt vil blive pålagt den forælder, der ikke bor sammen
med barnet. Tilskuddet gives f.ex.  også til børn af enlige, der føder –
dog ikke længere efter insemination.

Eneste anden undtagelse  fra retten til tilskuddet er børn adopteret af eneadoptanter.

Gruppen af Eneadoptanter og Adoption & Samfund har derfor i årevis arbejdet
for at få fjernet denne diskrimination. Rækken af initiativer er beskrevet i
tabellen nedenfor.

En lidt mere detaljeret gennemgang af den juridiske baggrund er beskrevet
her.

Dato Hvad sker der? Kommentar
Marts
2010
Menneskerettighedsdomstolen afviser sagen

Forløbet op til afvisningen var ganske usædvanligt i
forhold til den normale procedure. I sin afvisning  fastslår
domstolen bl.a.  at staten på det socialpolitiske område, uden at
overtræde menneskerettighederne, har mulighed for at udøve et bredt skøn
i spørgsmålet om hvorvidt, og i hvilket omfang, forskelle mellem i øvrigt
ensartede situationer retfærdiggør forskelsbehandling..

Læs mere om sagens afslutning i bladet Adoption &Samfund, juni 2010,
side 15 – find hele bladet her

December
2008
Folketinget vedtager det stærkt diskriminerende lovforslag så ændringerne
træder i kraft 1. januar 2009
Kun Menneskerettighedsdomstolen er nu tilbage – eller et andet
Folketingsflertal.
22.
oktober 2008
A&S afgiver høringssvar til Velfærdsministerens forslag til lov om
ændring af reglerne for særligt børnetilskud.
Velfærdsminister Karen Jespersen vil fremsætte lovforslag, der specifikt
unddrager børn af eneadoptanter og børn af fertilitetsbehandlede enlige
muligheden for særligt børnetilskud. Adoption & Samfund udtaler stærk
modstand mod det diskriminerende forslag. Læs høringssvar samt udkast til
lovforslag her
1.
oktober 2008
Adoption & Samfund afgiver erklæring til Menneskerettighedsdomstolen I den verserende sag Hansen versus Danmark afgiver Adoption & Samfund
udtalelse til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Læs erklæringen her
2. april 2008 Beslutningsforslag B 58 fra 2008 (gentagelse af B74 fra 2007)
førstebehandles i Folketinget
2. april 2008 genoptages sagen i Folketinget. SF har genfremsat det
beslutningsforslag, som blev nedstemt i sommeren 2007, dengang som B74.V, KF samt DF  er imod, og udtrykker ønske om at
fjerne tilskud fra nogle af de børn af enlige, der i dag er er
tilskudsberettiget. Forslaget kommer ikke videre.
1. juni 2007 B74 nedstemmes ved 2. behandlingen i Folketinget. Adoption & Samfund  er dybt skuffet over at regeringen og DF nedstemte
beslutningsforslaget til trods for at de faktisk erkendte at der var en
skævhed i lovgivningen. Men foreningen vil fortsætte indsatsen for at få
rettet op på skævhederne.Se

Politikens
omtale af Folketingets afvisning.Sagen er omtalt udførligt i bladets juni-nummer.
31. maj 2007 Se opdateret

pressemeddelelse
.
29. maj 2007 Folketinget forventes i denne uge at færdigbehandle B74. Se foreningens

pressemeddelelse
.
25. maj 2007 Kronik i Fyns Stiftstidende Se kronikken.
24. maj 2007 Folketinget afbryder 2. behandling af B74 efter at have modtaget svaret. 2. behandlingen afbrydes fordi svaret kan tænkes at have betydning for
stemmeafgivningen.  Se artikler i Politikken
1
og
2.
24. maj 2007 Institut for Mennskerettigheder svarer Folketinget. Insitutttet svarer, at Danmark risikerer at tabe en sag ved
Menneskerettighedsdomstolen. Læs

svaret
og

ministeriets kommentar
.
22. maj 22007 Inge Hansen har anket Højesteretsdommen til Menneskeretsdomstolen. Se Adoption & Samfunds

pressemeddelelse
.
21. april 2007 Omtale af Schall Holbergs engang i flere medier. Adskillige medier skriver næsten enslydende om Britta Schall Holbergs støtte
til B74, se

Berlingske
,

Politiken
,

DR
,

TV2
,

Jyske Vestkysten
,

Nordjyske
,

Fyens Stiftstidende
eller

Århus Stiftstidende
.
20. april 2007 Foreningen udsender pressemeddelelse. Pressemeddelelsen fortæller om adoptivbørn i Folketinget og om foretrædet
for SOU.

Læs pressemeddelelsen
.
19. april 2007 Foreningen har bedt om foretræde for Socialudvalget.
18. april 2007 Foreningen udsender pressemeddelelse. Pressemeddelelsen fortæller om foretrædet for Socialudvalget den 19. april
07.
Læs pressemeddelelsen
. Se oversigt over mediernes dækning
her.
17. april 2007 Læserbrev af Britta Schall Holberg i Kristeligt Dagblad Venstre politikeren støtter eneadoptanter og deres børns krav på
ligebehandling.

Læs her (fulde tekst kræver abonnement)
16. april 2007 Reaktion i JP på læserbrev. Læs indlægget
i Jyllandsposten
.
13. april 2007 Læserbrev i JP af enenadoptant, Nina Andersen. Se velargumenteret

læserbrev i Jyllandsposten
.
23. marts 2007 1. behandling af B74. Stik imod de tidligere udmeldinger vil DF ikke støtte forslaget. Læs referat
fra 1. behandlingen på

Folketingets hjemmeside
.
1. marts 2007 1. behandling af B74 udskudt. Sandsynligvis behandles forslaget i stedet for den 23. marts 2007.
26. februar
2006
Adoption & Samfund sender brev til Retsudvalg, Socialudvalg og ordførere på
området.
Læs brevet.
5. februar 2007 Beslutningsforslag på dagsordenen 1. behandling af beslutningsforslag B74 er sat på Folketingets kalender d.
1. marts 2007. Debatten kan normalt følges på DR2, folketinget.dk og DAB
radio.
11. januar 2007 SF fremsætter beslutningsforslag. SF fremsætter beslutningsforslag om at regeringen pålægges at fremsætte
forslag til lovændring. Se beslutningsforslag B74 på
Folketingets hjemmeside.
10. januar 2007 Også i Berlingske og DR støtter DF særligt børnetilskud til børn af eneadoptanter. Læs artiklen i
Berlingske
eller i

DR
.
9. januar 2007 Ifølge Politiken er der flertal uden omregeringen for at give særligt
børnetilskud til børn af eneadoptanter.
Adoption & Samfund har siden domsafgørelsen haft møder med flere poltikere,
og måske bærer arbejdet nu frugt. I hvert fald citerer Politiken i dag DF’s
Mia Falkenberg for at ville lave om på loven så børn af enlige adoptanter
kan få tilskuddet. RV, S, SF og Enhedslisten støtter ifølge artiklen også
forslaget. Se

artiklen
.
2. november
2006
Højesteretsdom stadfæster med stemmerne 3-2 landsretten dom. Vi må dermed konstatere, at adopterede ikke har samme retsstilling som andre
i det danske samfund. Vi kan dog også konstatere at der ikke har været
enighed i Højesteret. Foreningen vil nu overveje hvilke politiske eller
retslige skridt der herefter skal tages.Læs foreningens pressemeddelelse
her.
12. oktober
2006
Domsforhandling i Højesteret. Domsforhandlingen fandt i dag sted i Højesteret, 2. afdeling. Det betyder at
parterne ved deres advokater fremlagde deres påstande og argumentation.
Dommen vil blive offentliggjort 2. november 2006.Udfaldet er i sagens
natur usikkert indtil dommen er afsagt, men bedømt med foreningens – måske
nok lidt farvede briller  – var det et godt forløb, så vi er
optimistiske. Læs lidt mere om domsforhandlingen
her
.
5. oktober 2006 Pressemeddelelse om Højesteretssagen den 12. oktober udsendes. Læs
pressemeddelelsen her.
28. september
2006
Procesdokumenter indleveres til Højesteret Procesdokumenterne, heriblandt Adoption & Samfunds indlæg, indleveres. Se
foreningens indlæg
her.
2. juni 2006 Ny lov: Enlige og lesbiske par får ret til gratis insemination i det
offentlige system.
Folketinget
vedtager lovforslag L151, der bl.a. giver enlige og lesbiske ret til gratis
insemination i det offentlige sundhedssystem. Umiddelbart har det ikke noget
med retssagen at gøre, men da enlige der får børn på denne måde efter
gældende praksis også får særligt børnetilskud er det alligevel en
understregning af, at der sker en urimelig forskelsbehandling i forhold til
børn af eneadoptanter.
april 2006 Der er indsamlet så meget at HB har besluttet at give OK til at køre sagen.
Bidrag modtages dog stadig med tak.
19. november
2005
Der er nu indsamlet 62.000 kr. På det budget
som generalforsamlingen vedtog den 19. november 2005 er der afsat yderligere
50.000 kr af foreningens midler. Den garantisum som foreningen stiller er
herefter 75.000 kr så der sammen med de indsamlede midler er ca. 137.000 kr
til rådighed. Der er dog stadig behov for
bidrag til indsamlingen,
hvis vi skal nå de 150.000 kr som vi skønner der i værste fald kan blive
brug for.
31. oktober
2005
Der er nu indsamlet 61.000 kr. Det kan stadig lade sig gøre at
støtte indsamlingen.
6. oktober 2005 Der er nu indsamlet 58.000 kr.
9. september
2005
Sagen er nu berammet til behandling i Højesteret den 12. oktober 2006. Hvis datoen
holder kan der forventes domsafsigelse senest 19. oktober.
15. august 2005
trods af sommerferien er
indsamlingen kommet
godt i gang. Status pr. 15. august er godt 32.000 kr.
Vi får mange
spørgsmål om, hvordan indsamlingen går. Derfor vil vi jævnligt bringe en
opdateret opgørelse her, og vi vil anmode jer om at væbne jer med
tålmodighed mellem disse opdateringer.
21. juli 2005 Efter
sommerferien vil der blive berammet et tidspunkt for sagens behandling. Vi
håber at den kan komme for hen imod sommeren 2006.Indsamlingen er kommet
godt fra start, men der er stadig langt igen.
15. juni 2005 Efter afslaget
på fri proces er det nødvendigt at finde andre måder at finansiere sagen på.
Adoption & Samfund har derfor startet en
indsamling.
19. maj 2005 Advokat
Stenderup modtager endnu et afslag på fri proces.
Vi må nok desværre
erkende at det ikke ser ud til at Inge Hansen får fri proces. Adoption &
Samfund vil derfor gå i gang med at undersøge alternative muligheder for at
finansiere retssagen. I løbet af kort tid vil der komme mere om dette her på
hjemmesiden.
18. maj 2005 Foreningen har
nu fået svar fra Retsudvalget, der havde bedt om Justitsministerens
bemærkninger til vores anmodning til Civilstyrelsen om at genovervejeafslaget på fri proces. Brevet fra Lene Espersen indeholder blot en
kronologisk beskrivelse af afslaget og at man nu har modtaget henvendelser
fra adv. Stenderup og A&S og at sagen færdigbehandles inden for et par

uger.

Som vi tolker
brevet er der altså stadig en chance for, at afslaget på fri proces kan
ændres.
6. maj 2005 Ankestævning
afsendes til Højesteret.
5. maj 2005 Adoption &
Samfund udsender

pressemeddelelse.
4. maj 2005 Adoption &
Samfund sender
brev
til Civilstyrelsen med kraftig opfordring til at genoverveje afslaget på fri
proces.Justitsministeren og Retsudvalget får kopi af brevet.
25. april 2005 Adoption &
Samfund beslutter på et ekstraordinært HB møde at indtræde i sagen som
biintervenient på Inge Hansens side når den ankes til Højesteret.Samtidig beslutter HB, at foreningen hæver loftet for den økonomiske
støtte til sagen fra 10.000 til 25.000 kr.
20. april
2005
Inge Hansen har
fået afslag på fri proces. Hun kontakter Retsudvalget for at bede dem om
hjælp.
Vi mener
Civilstyrelsens begrundelse for afslaget er helt forfejlet og udsender

pressemeddelelse
med opfordring til Retsudvalget og Justitsministeren om
at gribe ind og sikre fri proces.
10. april 2005 Vi har nu
nærlæst dommen og vil i løbet af de næste par uger sammen med Inge Hansen og
hendes advokat drøfte hvordan vi kan støtte ankesagen.Inge Hansens
advokat  har indsendt ansøgning om fri proces for Højesteret.
Det springer i
øjnene at landsretsdommerne i deres begrundelse overhovedet ikke forholder
sig til  adoptionsloven §16 og de internationale konventioner, som Inge
Hansens sagspåstande er bygget op omkring.Det er i sig selv grund nok til
at anke til Højesteret.
15. marts 2005 Landsrettens
afgørelse går imod Inge Hansen. Hun vil nu sammen med sin advokat nærlæse
dommen og håber at kunne få fri proces til Højesteret.
Adoption &
Samfund vil naturligvis også nærlæse dommen og støtte en anke til
Højesteret. Så snart vi har set dommen vil vi kommentere den nærmere her.
31. januar 2005 En eneadoptant, Inge Hansen, indbringer nu sin sag for
landsretten. Domsforhandlingen finder sted den 2. februar 2005.
Gruppen af Eneadoptanter, Adoption & Samfund og Inge Hansen
udsender en

pressemeddelelse
om sagen.
ultimo 2004 –
primo 2005
Under en runde
til forskellige Folketingspolitikere gør vi opmærksom på den forestående
retssag.
2002 Adoption &
Samfund får foretræde for den nytiltrådte socialminister, Henriette Kjær
Henriette Kjær
afviser fuldstændigt at ændre på praksis.
April 2001 Svar til
A&S fra socialminister Henrik Dam Kristensen vedr. vore henvendelser
Henrik Dam
Kristensen  ignorerer fuldstændigt spørgsmålet om
særligt børnetilskud.
Marts 2001 Adoption
og Samfunds brev til Socialudvalget
som kommentar til Socialministeriets
brev til Folketingets Socialudvalg.
Socialministeren har svært ved at skelne mellem enlige, der
adopterer anonymt og enlige, der adopterer som en familieadoption. Derfor
måtte vi korrigere tallene i ministerens brev til Socialudvalget.
1 dec. 2000 SF
fremsætter beslutningsforslag B63 om særligt børnetilskud til enlige
adoptanter
Debateres i Folketinget den 10 januar 2001
Sept.  2000 Adoption og Samfund er til møde hos Socialministeren. Både ministeren og socialudvalget viste stor velvilje, men
der blev intet stillet i udsigt.
Dec. 1999 Gruppen af Eneadoptanter har foretræde for Folketingets
Socialudvalg
Gruppen
af Eneadoptanters brev til politikerne i oktober 1999
Ministernotat
vedr. eneadoptanters vilkår

For at diskriminationen vedrørende det særlige børnetilskud ikke skal få
afsmittende effekt på andre områder, har vi taget initiativer på andre områder:

Feb. 2002 Brev
til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg vedr. orlov
Henvendelse for at sikre ligestilling med andre enlige
mødre.

Comments are closed.