Har adopterede specielle CPR numre?

Udenlandsk adopterede har altid et cpr-nummer med et forholdsvist højt løbenummer, men man kan dog ikke ud fra løbenummeret afgøre om barnet er adopteret.  For udenlandsk adopterede, der kom til Danmark mellem 1976 og 1984 gælder der dog særlige forhold.

For adopterede, der er ankommet til Danmark i 2001 eller senere har mange undret sig over at barnet har fået et meget højt løbenummer, men det har en naturlig forklaring.

Et CPR nummer består af 10 cifre: ddmmåå xyzw

På grund af beregningsalgoritmen for kontrolcifferet (w) er der kun 490 ledige løbenumre hver dag (og ikke 999), ligeligt fordelt på begge køn. Da årstallet i fødselsdatoen kun er angivet med to cifre har anvender man i det ene århundrede kun  løbenumre under 500 og i det næste århundrede kun løbenumre fra 500 og opefter. Dette halverer antallet af ledige løbenumre pr. dag til kun ca. 245.

Hvorfor får udenlandsk adopterede høje løbenumre?

De løbenumre der kan anvendes bliver tildelt fortløbende i den orden, hvormed personerne bliver tilmeldt Folkeregisteret. Der er ikke specielle serier for specielle grupper. Dansk fødte børn vil normalt få tildelt et nummer indenfor 14 dage efter fødslen og vil derfor altid have de laveste numre.

De efterfølgende numre vil så blive tildelt indvandrere, udenlandske adoptivbørn og børn født i udlandet af danske forældre i den orden, hvor de ankommer til landet. Der adopteres dagligt knap 2 udenlandske børn og indvandrer 3-4 (under 4 år). Desuden ankommer dagligt godt 2 børn, født af danske forældre i udlandet. Disse knap 10 børn får CPR nummer tildelt efter de dansk fødte, men som det kan ses nedenfor drukner de i variationen i antallet af fødsler.

I løbet af et år er der mellem ca. 165 og godt 200 fødsler dagligt. Indenfor de sidste 25 år har det laveste tal været ca. 120 fødsler på en dag og det højeste godt 225 fødsler. Selv indenfor en bestemt måned vil variationen fra dag til dag ofte være over 10. (I denne fødselsteknologiske tidsalder er der f.eks. lidt flere fødsler på fredage)

Altså: udenlandske adoptivbørn vil altid have et højt løbenummer (7-9 ciffer); men man kan ikke ud fra løbenummeret se om barnet er adopteret.

Hvorfor får udenlandsk adopterede i dag typisk et løbenummer over 7000?

De fleste af os er kun vant til at se CPR-numre hvor de sidste fire cifre er under 5000. Men som nævnt anvender man skiftevis kun løbenumre under og over 500 når man skifter århundrede. Derfor har alle, der er født i 2001 eller senere fået et løbenummer over 500. Kombineret med at udenlandsk adopterede typisk får et højt nummer vil de sidste fire cifre ofte ligge over 7000.

Dansk adopterede

Dansk adopterede vil få tildelt CPR-nummer som alle andre dansk fødte børn i nær tilknytning til fødslen. CPR-nummeret ændres ikke når barnet tidligst 3 måneder senere bortadopteres. Dansk adopteredes CPR-numre har derfor ikke på samme måde som udenlandsk adopterede et højt løbenummer.

Børn adopteret fra udlandet i perioden 1976 til 1984

I perioden fra 1976 til 1984 fik alle udenlandsk adopterede et CPR nummer med 10 eller 11 som 7 og 8 ciffer. (xy)

I 1984 gav indenrigsministeren tilladelse til, at disse børn kunne få et nyt CPR nummer og det var der mange der søgte om.

Sidst opdateret 11. juni 2005 / sba