Børnetestamente

Et Børnetestamente oprettes for at sikre, at de sociale myndigheder tager hensyn til forældrenes ønske, hvis begge dør.

I lov om forældremyndighed og samvær står der:

§ 15. Indehavere af forældremyndigheden kan tilkendegive, hvem der efter deres død bør have tillagt forældremyndigheden. Tilkendegivelsen følges, medmindre hensynet til, hvad der er bedst for barnet, taler derimod. Den efterlevendes fortrinsstilling efter § 14 gælder dog uanset en modsat tilkendegivelse.

§ 14 Stk. 2. Har en af forældrene forældremyndigheden alene, og dør denne, eller bevirker et dødsfald i øvrigt, at ingen har forældremyndigheden, bestemmes under hensyn til, hvad der er bedst for barnet, hvem der skal have forældremyndigheden. Anmoder den efterlevende af forældrene om forældremyndigheden, imødekommes anmodningen, medmindre hensynet til, hvad der er bedst for barnet, taler imod det.

Et børnetestamente oprettes af forældrene. Det afgørende er dels at sikre, at myndighederne får tilkendegivelsen, hvis adoptanterne dør, dels at sikre, at tilkendegivelsen er udformet på en sådan måde, at der ikke er tvivl om den. Det kan f.eks. gøres efter reglerne om vidnetestamente eller efter reglerne om notartestamenter.

Et notar-testamente medfører, at myndighederne altid vil finde frem til testamentet, hvis adoptanterne dør. Endvidere kan myndighederne ikke rejse tvivl om testamentets gyldighed.

——————————————————————————–

Eksempel på tekst til et børnetestamente
I teksten er flere gange henvist til cpr. nummer. Det er ikke strengt nødvendigt at medtage, men det gør det langt nemmere for myndighederne at sikre identifikationen af personerne.

Undertegnede

Boende

Der i fællesskab har forældremyndigheden over følgende børn: <børnenes navn og cpr. nummer>

Fremsætter hermed følgende tilkendegivelse i medfør af Lov om forældremyndighed og samvær §14 og 15.

 1. Hvis vi begge dør, inden vore børn fylder 18 år, er det vort udtrykkelige ønske, at forældremyndigheden over børnene bliver tillagt <navn1, cpr. nr.> og <navn2, cpr. nr.>, boende .
 2. Vi ønsker forældremyndigheden tillagt dette ægtepar i forening, fordi vi anser dem for bedst egnede til at sørge for børnenes pleje og opdragelse. (hertil kan evt. tilføjes en mere personlig begrundelse. F.eks: og fordi det er en familie med overskud og med en opfattelse af børn og deres behov, der er meget lig vores egen. Vi oplever, at vore børn er trygge og glade og at de trives sammen med denne familie.)
 3. (3 og 4 kan helt undlades. I en sådan situation kunne man overveje det hele igen) Hvis de personer, vi har indsat i §1 skulle dø før os – eller den længstlevende af os – er det vort udtrykkelige ønske, at forældremyndigheden over børnene i stedet bliver tillagt <navn3, cpr. nr> og <navn4, cpr. nr.>, boende .
 4. (analogt med 2)
 5. Vi er bekendt med, at denne tilkendegivelse skal følges af statsforvaltningen, medmindre hensynet til, hvad der er bedst for vores børn taler derimod.
 6. Denne tilkendegivelse opbevarer vi sammen med vore private papirer, da vi er bekendt med, at det er et vigtigt dokument i tilfælde af, at vi begge dør.
 7. Enten Vi udleverer ikke en kopi til og eller Vi udleverer en kopi til og og samtidigt anmoder vi om, at de i tilfælde af vor død straks sender kopien i et anbefalet brev til statsforvaltningen på det sted, hvor vi boede.
 8. Vi kan frit tilbagekalde denne tilkendegivelse, også kaldet et børnetestamente, ligesom vi til enhver tid kan fremsætte en ny tilkendegivelse, hvis vi ønsker det.
 9. Den længstlevende kan ligeledes frit tilbagekalde denne tilkendegivelse og eventuelt oprette en ny, hvis længstlevende ønsker det
 10. Ved en eventuel tilbagekaldelse river vi dette, originalt underskrevne dokument i stykker, og vi anmoder de, der har modtaget en kopi, jfr. ovenfor, om at gøre det samme.
 11. Hvis der eksisterer flere forskellige udgaver – såvel i originaler som i kopier – af en tilkendegivelse, som vi begge eller den længstlevende af os har fremsat i medfør af lov om forældremyndighed § 15, vil det altid være den nyeste, jfr. datoen forneden, statsforvaltningen skal benytte i forbindelse med afgørelsen af, hvem der skal have forældremyndigheden over vore børn.

Sted, dato og underskrift

Comments are closed.