ASUs vedtægter

Vedtægter for Adoption & Samfund – Ungdom

§ 1

Navn og hjemsted

Stk. 1.

Foreningens navn er Adoption & Samfund – Ungdom

Stk. 2.

Foreningens hjemsted er Adoption & Samfunds adresse.

§ 2

Foreningens formål

Stk. 1.

Foreningens formål er, at skabe et forum for unge adopterede i aldersgruppen 15 til 30, samt udbyde et aktivitetstilbud for unge adopterede.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3

Foreningens medlemskab af organisationer m.v.

Stk. 1.

Foreningen samarbejder med Adoption & Samfund.

§ 4

Medlemskreds og kontingent

Stk. 1.

Som medlemmer kan optages enhver, som er adopteret og fyldt 15 år, og er dansk statsborger.

Stk. 2.

Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.

Evt. også bestemmelser om hvorledes kontingentet opkræves.

Stk. 3.

Bestemmelser om restance, udmeldelse og eksklusion af medlemmer: Bestyrelsen

Stk. 4. Alle medlemmer hos Adoption & Samfund kan gratis have deres børn mellem 15 og 30 år i Adoption & Samfund – Ungdom

§ 5

Generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel ved indkaldelse til medlemmerne enten pr. mail eller brev, samt i Adoption & Samfunds medlemsblad.

Stk. 3.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4.

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, der har betalt kontingent eller er medlem hos Adoption & Samfund.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Alle har taleret.

Stk. 5.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens/formandens beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget.

4. Indkomne forslag.

5. Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

7. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant

8. Evt. valg/nedsættelse af udvalg

9. Evt.

Stk. 6.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk. 7.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 9, stk. 1.

Stk. 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig stiller krav herom.

§ 6

Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Stk. 2.

Formand, næstformand, kasser og 2 antal bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 3.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Stk. 6.

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.

Stk. 7.

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/ beslutninger.

§ 7

Regnskab og revision

Stk. 1.

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut

Stk. 2.

Regnskabsåret er fra juli måned til juni.

Stk. 3.

Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen

Stk. 4.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Stk.5. Kasseren har råderet over foreningens konto hos Sydbank, og kun denne kan hæve fra kontoen. Formanden vil ved kasserens fravær få råderet over kontoen.

§ 8

Tegningsregler

Stk. 1.

Foreningens tegnes af formanden og kassereren i forening. Ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 9

Hæftelse

Stk. 1.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

§ 10

Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Procedure for vedtægtsændringer skal fremgå af vedtægten f.eks.: Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 1/2 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 11

Opløsning

Stk. 1.

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2.

Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til Adoption & Samfund, med det formål at det bruges på medlemmerne, og gerne de tiltag, der berører de unge.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den …..

Dirigentens navn og underskrift

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Formandens navn og underskrift

……………………………………………………………

……………………………………………………………

På første ordinære generalforsamling valgtes som bestyrelse:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Comments are closed.